موسسه باستان شناسی پلدختر
 
تنها مرکز تخصصی کنکور ارشد و دکتری باستان شناسی
تماس با ما IS

 

اشكانيان نزديك به 480 سال بر ايران فرمانروايي كرده اند. از برجسته ترين ويژگي هاي دولت آنها، نيرومندي و خود مختاري تبارها در گستره‌ي ايران ، يكپارچگي در سياست  خارجي و مدارا و دگرپذيري ديني است؛ به همين دليل عقايد و آئينهاي متعددي در اين دوران رايج بوده است. تنوع مذاهب در اين دوران شيوه هاي تدفيني گوناگوني را اقتضا مي كرد؛ از رايج ترين شيوه هاي تدفيني اين دوره، تدفين خمره اي است كه به سان ادوار گذشته در دوره اشكانيان نيز از آن استفاده شده است. در اين شيوه تدفيني، نسبت به حجم متوفي، خمره در نظر مي گرفته اند و افراد را منفرد يا با همراه با لباس و در بيشتر موارد به حالت خميده در خمره مي گذاشته اند و همراه آنها انواع وسايل تزئيني، مذهبي و اشياء روزمره - كه كميت و كيفيت اين اسباب و اشياء بر حسب فقر و غناي مرده فرق مي كرد- چه در داخل خمره و چه در بيرون از محيط خمره قرار مي داده اند و درخمره ها را در بيشتر موارد با تخته سنگ و ملاط گچ مسدود كرده بودند و اكثراً به حالت افقي در خاك و در عمقي بين 50 سانتي متر تا 3 متر در خاك مدفون مي كرده اند. و در برخي قبور خمره اي دو تا سه ميت را يكجا دفن كرده اند. رمز مطلب آن است كه در اين دوره گورهاي مشترك و خانوادگي مرسوم بوده است و عقيده بر آن است كه چنانچه سوانح و حوادثي موجب مرگ دو نفر نشده باشد، يكي از دار دنيا رفته و ديگري يا خود را فدا كرده و يا ديگران او را فدا كرده اند.

تا كنون دلايل متعددي براي استفاده از خمره جهت دفن افراد مطرح شده است. برخي پژوهشگران تنگناهاي اقتصادي را علت اين موضوع عنوان مي كنند و خمره را جايگزيني براي تابوت مي دانند و عده اي معتقدند كه حفاظت از ميراث درگذشتگان و جلوگيري از فساد جسد دليل اساسي اين روش بوده است. آنچه محرز و غير قابل انكار است، وجود انديشه هاي مذهبي دال بر وجود زندگي جاودان پس از مرگ در نزد پيروان ادياني است كه به نوعي سعي در حفظ جسد درگذشتگان خود داشته اند. وجود اشيا متعدد در گورخمره هاي اين دوران حكايت از وجود اين انديشه ها در ميان اشكانيان است. در برخي موارد بر اثر اندود كردن خمره ها و رعايت عمق زياد مدفنها و انسداد كامل دهانه خمره ها، هوا به درون آنها نفوذ نكرده و اسكلت و ميراث مردگان نسبتاًسالم مانده است. پس تدفین خمره ای کوشش همه جانبه ای در جهت حفظ جسد برای حیات اخروی است.


سه شنبه دوم فروردین ۱۳۹۰ مرکز ارائه منابع کارشناسی ارشد و دکتری باستان شناسی
منابع ارشد و دکتری باستان شناسی وابسته به موسسه فرهنگی انتشاراتی ارشد 09106582308 :